فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

ﻣﻬﺘﺎب، او ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﻮد

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه: ﻧﺴﯿﻢ رﺟﺒﯽ ﻣﻘﺪم

ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ: اول-۱۳۹۸

ﺻﻔﺤﻪ آرا و ﻃﺮاح ﺟﻠﺪ: ﺑﻬﺎره ﻋﺰت ﺗﺒﺎر

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮي: ۶۲۴ص

ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺑﮏ: ۹۷۸-۶۲۲-۰۲-۰۱۲۴-۳

ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ: ﻧﻮروزي-۰۱۷۳۲۲۴۲۲۵۸

ﻗﯿﻤﺖ: ۱۶۵۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎن

یک دیدگاه