فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

سویا

چاپ کتاب سویا

پیشگفتار

در بخش اول، پیشرفت‎های تحقیقاتی انجام شده روی متابولیسم نیتروژن در گره‌های سویا بررسی می‎شود. سرنوشت نیتروژن تثبیت شده در گره‎های سویا از طریق آزمایش ردیابی با گاز نیتروژن نشان‎دار (۲N15 ) نشان داد که بخش عمده‌ از نیتروژن تثبیت شده در باکتروئید (شکل همزیستی ریزوبیوم) بلافاصله به سیتوزول سلول‌های آلوده به صورت آمونیم دفع می‎شود، آمونیم دفع شده از طریق مسیر گلوتامین سنتتاز/گلوتامات سنتتاز (GS/GOGAT) به اورئید، آلانتوئین وآلانتوئیک اسید تبدیل و از طریق آوند چوبی به اندام هوایی انتقال می‎یابد. بخش کوچکی از نیتروژن تثبیت شده مستقیماً به صورت گلوتامات و آلانین در باکتروئید استفاده می‎شود. این در حالی است که نیترات جذب شده از ریشه‌ها عمدتاً به صورت آسپاراژین جذب می‎شود.

به خوبی شناخته شده است که نیترات بازدارنده قوی برای گره‎بندی و تثبیت نیتروژن است، اگرچه مکانیسم بازدارندگی آن هنوز کاملاً شناخته شده نیست. اما اخیراً معلوم گردید که نیترات روی رشد گره و فعالیت تثبیت نیتروژن اثر کاهشی دارد. اثرات مستقیم نیترات روی رشد گره و فعالیت تثبیت نیتروژن، در غلظت و زمان‎های متفاوت، فرق می‎کند. قرارگیری مقدار کم نیترات در بخش پایینی ریشه‌ها، باعث تحریک گره‎بندی و تثبیت نیتروژن بخش‎های بالایی ریشه‌ می‎شود. لاین‎های جهش یافته‌ی سویا با گره‎بندی فراوان، در مقایسه با والدین مقاومت خوبی در برابر نیترات جزئی[۱] از خود نشان دادند. از ویژگی‌های لاین‎های جهش یافته با گره‎بندی فراوان در سطوح بازدارنده نیترات جذب کمتر نیترات در آنهاست که ممکن است دلیل بازدارندگی ملایم یا متوسط نیترات، روی لاین‎های جهش یافته باشد. بذر سویا حاوی دو پروتئین ذخیره‎ای اصلی، گلایسین و بتا-کان‎گلایسین است. نتایج آزمایشات نشان داد که عنصر نیتروژن، پروتئین ذخیره‎ای بذر را تحت تأثیر قرار می‎دهد. در شرایط کمبود نیتروژن، پروتئین بتاکان‎گلایسین ذخیره نمی‎شود. روش‌ جدید کوددهی، یعنی جایگذاری عمیق کودهای نیتروژنی کندرها، تثبیت نیتروژن و عملکرد بذر در سویا را افزایش می‎دهد. استفاده از کودهای نیتروژنی کندرها مثل اوره پوشش دار به میزان ۱۰۰ کیلو گرم نیتروژن در هکتار در عمق ۲۰ از فعالیت تثبیت نیتروژن و گره بندی جلوگیری نمی‎کند، بلکه نیتروژن کل و عملکرد بذر را افزایش می‎دهد. استفاده از کودهای نیتروژنی آهک دار حاوی کلسیم سیانامید نیز به اندازه‌ی کودهای اوره پوشش دار موثر هستند.

 

چاپ-کتاب

یک دیدگاه